КООРДИНАЦІЙНИЙ ЦЕНТР
ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯ НОВОГО РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

   Регламент Координаційного центру із забезпечення запровадження нового ринку електричної енергії

                                                                                 Затверджено

                                                                                                      на засіданні Координаційного центру

                                                                                                      із забезпечення запровадження   

                                                                                                      нового ринку електричної енергії

                                                                                                      від  2 квітня 2019 р.                                                                                                                               Протокол № 10

 

 

Регламент

Координаційного центру із забезпечення запровадження

нового ринку електричної енергії

 

 

Регламент Координаційного центру із забезпечення запровадження нового ринку електричної енергії, утвореного постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2017               № 559 (далі – Регламент та Координаційний центр), установлює порядок проведення засідань Координаційного центру, підготовки та прийняття рішень, визначає інші процедурні питання його діяльності, у тому числі роботу Секретаріату Координаційного центру та робочих груп Координаційного центру.

І. Завдання, функції та повноваження Координаційного центру

1.      Завдання Координаційного центру:

2.       

2.1.  Основними завданнями Координаційного центру є:

1) сприяння здійсненню узгоджених дій органів державної влади, установ, організацій та суб'єктів господарювання з питань запровадження нового ринку електричної енергії;

2) підготовка пропозицій та рекомендацій щодо заходів, пов’язаних із запровадженням нового ринку електричної енергії;

3) здійснення контролю за виконанням заходів, пов’язаних із запровадженням нового  ринку електричної енергії.

2.2.  Координаційний центр відповідно до покладених на нього завдань:

            1) забезпечує узгодження планів-графіків заходів із запровадження нового ринку електричної енергії (далі – плани-графіки);

2) забезпечує підготовку зведеного плану-графіку заходів із запровадження нового ринку електричної енергії (далі – Зведений план-графік);

3) заслуховує інформацію, що надійшла від органів державної влади, НКРЕКП (за згодою), установ, організацій та суб'єктів господарювання про стан виконання  заходів, пов’язаних із запровадженням нового ринку електричної енергії;

4) готує пропозиції щодо актуалізації планів-графіків в частині визначення заходів та строків їх виконання;

5) проводить аналіз стану виконання заходів із запровадження нового ринку електричної енергії та причин виникнення проблем у процесі його запровадження та, в разі потреби, готує відповідні пропозиції;

6) проводить моніторинг стану виконання органами державної влади, установами, організаціями та суб'єктами господарювання покладених на них завдань щодо запровадження нового ринку електричної енергії та, у разі невиконання ними таких завдань, звертається до Кабінету Міністрів України стосовно прийняття відповідних рішень;

7) надає пропозиції та рекомендації щодо виконання органами державної влади, НКРЕКП (за згодою), установами, організаціями та суб’єктами господарювання заходів, пов’язаних із запровадженням нового ринку електричної енергії;

8) забезпечує розроблення проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції;

9) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції, та в разі потреби, надає відповідні пропозиції;

10) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції з питань, що належать до його компетенції.

2.3.  Координаційний центр для виконання покладених на нього завдань має право:

1) приймати як пропозиції та рекомендації рішення щодо виконання органами державної влади, НКРЕКП (за згодою), установами, організаціями та суб'єктами господарювання заходів, пов’язаних із запровадженням нового ринку електричної енергії;

2) отримувати в установленому порядку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, НКРЕКП (за згодою), установ, організацій та суб'єктів господарювання інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

3) залучати до участі у своїй роботі представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, НКРЕКП (за згодою), інших колегіальних органів (за згодою), установ, організацій, та суб'єктів господарювання, зокрема енергетичних компаній (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

4) утворювати, у разі потреби, для виконання покладених на нього завдань постійно діючі та/або спеціальні робочі групи;

5) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів;

6) ініціювати проведення семінарів, навчальних курсів з питань запровадження нового ринку електричної енергії відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії», у тому числі із залученням міжнародних експертів.

ІІ. Координація виконання заходів із забезпечення запровадження нового ринку електричної енергії

2. Формування планів заходів, направлених на запровадження нового ринку електричної енергії

2.1.            З метою забезпечення своєчасного виконання заходів, спрямованих на запровадження нового ринку електричної енергії, Координаційний центр забезпечує підготовку  Зведеного плану-графіку із переліком заходів, терміни виконання та відповідальні виконавці яких визначені Законом України «Про ринок електричної енергії» (далі – Закон) та відповідними актами  Кабінету Міністрів України.

2.2.            Зведений план-графік формується  Координаційним центром на основі розроблених відповідальними виконавцями, визначеними положеннями Закону, планів-графіків, що містять деталізовані за змістом і термінами переліки нормативно-правових актів та організаційних заходів, необхідних для забезпечення функціонування ринку електричної енергії, етапи їх підготовки (виконання), терміни їх розгляду на засіданнях Координаційного центру.

Зміни до планів-графіків вносяться рішенням Координаційного центру за поданням Cекретаріату Координаційного центру з урахуванням кінцевих термінів виконання відповідних заходів, визначених Законом та актами Кабінету Міністрів України.

2.3. Секретаріат Координаційного центру готує пропозиції щодо узгодження планів-графіків, розроблених відповідальними виконавцями, та здійснює підготовку проекту відповідного рішення для Координаційного центру.

2.4. З метою координації дій органів державної влади, установ, організацій та суб’єктів господарювання з виконання положень Закону Координаційний центр схвалює рекомендації щодо узгодження планів-графіків реалізації заходів із запровадження нового ринку, передбачених Законом, та приймає Зведений план-графік.

3.            Моніторинг стану виконання заходів із запровадження нового ринку електричної енергії

 

3.1.            Координаційний центр здійснює моніторинг стану виконання заходів із запровадження нового ринку електричної енергії, аналіз їх виконання та стану реалізації пропозицій та рекомендацій, наданих Координаційним центром.

3.2.            За результатами моніторингу Координаційний центр надає рекомендації відповідальним виконавцям щодо своєчасного виконання заходів, готує зведену інформацію для Кабінету Міністрів України та, у разі необхідності, пропозиції для Кабінету Міністрів України щодо прийняття відповідних рішень.

3.3.            Для виконання покладених на Координаційний центр завдань щодо моніторингу стану виконання заходів із запровадження нового ринку електричної енергії,  Секретаріатом Координаційного центру на постійній основі:

-         забезпечується поточний збір інформації від органів державної влади, установ, організацій, суб’єктів ринку щодо стану виконання заходів планів-графіків (етап розробки, узгодження, проблемні питання тощо);

-         здійснюється аналіз та узагальнення інформації щодо стану виконання кожного заходу плану-графіку, підготовка  висновків стосовно стану виконання, причин та можливих ризиків невиконання відповідних заходів;

-         забезпечується збір інформації від робочих груп Координаційного центру;

-         здійснюється підготовка проектів пропозицій та рекомендацій щодо виконання заходів із запровадження нового ринку електричної енергії.

3.4.            Порядок збору інформації визначається Секретаріатом  Координаційного центру з урахуванням структури Зведеного плану-графіку.

3.5.            Контактні особи з питань комунікації із Секретаріатом Координаційного центру забезпечують підготовку та своєчасне надання відповідної інформації.

 

III. Засідання Координаційного центру

4.            Загальні положення щодо проведення засідань Координаційного центру

 

4.1.            Основною формою роботи Координаційного центру є засідання.

За рішенням Голови або заступника голови Координаційного центру може бути прийняте рішення  щодо проведення засідання Координаційного центру шляхом заочного голосування (опитування), про що у письмовому вигляді не пізніше ніж за три робочих дні до дати засідання надсилається повідомлення членам Координаційного центру.

4.2.            У засіданні Координаційного центру беруть участь члени Координаційного центру, керівники робочих груп Координаційного центру, представники Cекретаріату Координаційного центру та запрошені особи.

4.3.            На своїх засіданнях Координаційний центр, в межах компетенції:

1)                  розглядає питання запровадження нового ринку електричної енергії, зокрема стан виконання Зведеного плану-графіку, проблемні питання тощо;

2)                 приймає пропозиції та рекомендації щодо виконання заходів із запровадження нового ринку електричної енергії;

3)                 приймає рішення про утворення робочих груп та призначає їх керівників;

4)                 заслуховує представників органів державної влади, установ та організацій, керівників робочих груп щодо результатів їх роботи;

5)                 приймає, відповідно до компетенції, рішення у вигляді пропозицій та рекомендацій;

6)                 надає рекомендації щодо доцільності залучення консультаційної підтримки, в тому числі міжнародної, для виконання окремих заходів, передбачених Зведеним планом-графіком;

7)                 надає доручення робочим групам Координаційного центру;

8)                 заслуховує  рекомендації експертів, у тому числі, міжнародних щодо окремих питань запровадження нового ринку електричної енергії, приймає, в межах компетенції, відповідні рішення.

5. Скликання засідань Координаційного центру

5.1 Відповідно до рішення голови або заступника голови Координаційного центру Cекретаріат Координаційного центру здійснює скликання засідання Координаційного центру або забезпечує проведення засідання Координаційного центру шляхом заочного голосування (опитування).

Засідання Координаційного центру скликаються згідно з плановим річним календарем засідань, який схвалюється на засіданні Координаційного центру.

За сім робочих днів до запланованого засідання Cекретаріат Координаційного центру формує проект порядку денного засідання, узгоджує його, а також дату та місце проведення засідання з Головою Координаційного центру.

Участь у засіданнях Координаційного центру здійснюється за запрошенням.

Члени Координаційного центру, керівники робочих груп Координаційного центру та інші заінтересовані сторони інформуються про дату та місце проведення засідання Координаційного центру не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати засідання шляхом електронного повідомлення, до якого додається порядок денний.

У разі проведення засідання Координаційного центру шляхом заочного голосування (опитування) Секретаріат Координаційного центру за допомогою електронного чи факсимільного зв’язку або безпосередньо:

-  забезпечує ознайомлення членів Координаційного центру з матеріалами (до питань порядку денного) засідання Координаційного центру;

- готує та надсилає членам Координаційного центру бюлетені для голосування з питань порядку денного, які містять питання порядку денного, проекти рішень з питань порядку денного та варіанти голосування («за», «проти», «утримався») з кожного питання порядку денного.

5.2. Секретаріат Координаційного центру здійснює підготовку матеріалів на засідання Координаційного центру згідно з порядком денним та забезпечує підготовку місця проведення (приміщення) засідання.

Запрошення, порядок денний та відповідні матеріали надаються в електронному вигляді Cекретаріатом Координаційного центру членам Координаційного центру та керівникам робочих груп Координаційного центру не пізніше ніж за три робочі дні до засідання Координаційного центру.   

Секретаріат Координаційного центру розміщує на веб-порталі Координаційного центру повідомлення про проведене засідання Координаційного центру.

Засідання Координаційного центру можуть бути позаплановими. Підготовка до таких засідань проводиться  за прискореною процедурою.

 

6. Проведення засідань Координаційного центру

6.1. Члени Координаційного центру повинні бути присутніми на кожному засіданні Координаційного центру особисто. Якщо член Координаційного центру не може бути присутнім на засіданні, він має проінформувати про це Секретаріат Координаційного центру не пізніше ніж за один робочий день до дня проведення засідання та направити для участі повноважного представника з правом голосу з довіреністю на участь у прийнятті рішень Координаційного центру встановленого зразка (додаток 1). Засідання Координаційного центру є правомочним, якщо на ньому присутня більш як половина його членів.

6.2. Секретаріат Координаційного центру забезпечує реєстрацію учасників засідання Координаційного центру.

До початку засідання Координаційного центру запрошені учасники повинні зареєструватися у секретаря засідання і надати документи, що підтверджують їх особу та повноваження на засіданні.

Секретар засідання надає головуючому на засіданні довідку про явку членів Координаційного центру та про результати перевірки їх повноважень.

6.3. Засідання Координаційного центру проводить Голова Координаційного центру, у разі його відсутності заступник Голови (далі - Головуючий на засіданні).

6.4. Головуючий на засіданні Координаційного центру:

-  відкриває, проводить та закриває засідання, оголошує перерви у засіданні;

- повідомляє членів Координаційного центру про осіб, присутніх на засіданні за офіційним запрошенням;

- знімає з розгляду питання порядку денного із зазначенням причин внесення змін до порядку денного;

- оголошує доповідача за кожним питанням порядку денного та надає йому слово для доповіді (співдоповіді), спрямовуючи розгляд питань на забезпечення повного, всебічного і об'єктивного з'ясування обставин;

- створює рівні можливості членам Координаційного центру для участі в обговоренні питань;

- визначає тривалість часу для виступу учасників засідання;

- повідомляє про завершення розгляду Координаційним центром питання, ставить його на голосування, оголошує прийняте за результатами голосування рішення;

- забезпечує дотримання вимог цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;

- вживає заходів щодо підтримання порядку на засіданні;

- здійснює інші повноваження відповідно до цього Регламенту.      

6.5. За наявності кворуму Головуючий на засіданні відкриває засідання Координаційного центру та оголошує порядок денний.

6.6. У розгляді питань беруть участь усі учасники засідання. Черговість надання слова визначається Головуючим на засіданні.

6.7. Рішення щодо закінчення розгляду питання приймається Головуючим на засіданні.

6.8. На засіданнях Координаційний центр розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до його компетенції, затверджує Регламент.

6.9. Рішення Координаційного центру вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Координаційного центру. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос Головуючого на засіданні, при цьому, якщо Головуючий на засіданні утримався, рішення вважається не прийнятим. Перед кожним голосуванням Головуючий на засіданні оголошує сформоване рішення  та ставить його на голосування.

6.10. Після закінчення голосування Головуючий на засіданні  оголошує його результати та прийняте рішення. Члени Координаційного центру, не згодні з прийнятим рішенням, можуть викласти письмово окрему думку, яка додається до протоколу.

6.11. Коли розгляд питань, унесених до порядку денного, завершено, Головуючий на засіданні  оголошує засідання закритим.

6.12. У разі проведення засідання Координаційного центру шляхом заочного голосування (опитування) члени Координаційного центру зобов’язані в установлений Головою або заступником голови строк подати підписані ними бюлетені з результатами голосування з кожного питання порядку денного засідання Координаційного центру до Секретаріату Координаційного центру.

7. Оформлення протоколів засідань Координаційного центру

7.1. Засідання Координаційного центру оформлюються протоколом.

7.2. У протоколі засідання Координаційного центру зазначаються:

- дата та місце проведення засідання;

- наявність кворуму;

- прізвище та ініціали Головуючого на засіданні;

            - прізвища та ініціали всіх присутніх на засіданні членів Координаційного центру;

           - прізвища та ініціали керівника Секретаріату Координаційного центру та працівника Секретаріату Координаційного центру, який виконує функції секретаря засідання;

- порядок денний засідання;

            - питання, що розглядалися на засіданні, із зазначенням порядку черговості їх розгляду, прізвища та ініціали доповідачів;

- відомості про учасників засідання;

            - посилання на факти, які учасники засідання просили відобразити у протоколі;

- результати голосування;

- прийняті Координаційним центром рішення.

7.3. Протокол складається працівником Секретаріату Координаційного центру, який на засіданні виконував функції секретаря засідання. Протокол повинен бути оформлений та підписаний Головуючим на засіданні, керівником Секретаріату Координаційного центру та працівником Секретаріату Координаційного центру, який на засіданні виконував функції секретаря засідання.

У разі проведення засідання Координаційного центру шляхом заочного голосування (опитування) протокол засідання Координаційного центру підписує Голова або заступник Голови Координаційного центру та секретар засідання.

Бюлетені з результатами голосування членів Координаційного центру, що брали участь у заочному голосуванні (опитуванні) з питань порядку денного засідання, додаються до протоколу і є його невід’ємною частиною.

Протокол засідання Координаційного центру повинен бути оформлений протягом п’яти робочих днів після відповідного засідання Координаційного центру

У разі проведення засідання Координаційного центру шляхом заочного голосування (опитування) протокол засідання повинен бути оформлений протягом п’яти робочих днів  з дати закінчення строку прийняття письмових повідомлень і надсилається всім членам Координаційного центру і Кабінету Міністрів України. Член Координаційного центру, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може висловити у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

Протокол надсилається всім членам Координаційного центру та Кабінетові Міністрів України, керівникам робочих груп Координаційного центру, а також виконавцям рішень Координаційного центру.

7.4. Протокол засідання Координаційного центру оприлюднюється на веб-порталі Координаційного центру не пізніше ніж через сім робочих днів після дня проведення засідання.

ІV. Робочі групи Координаційного центру

8. Утворення робочих груп Координаційного центру та їх склад

8.1. Робочі групи Координаційного центру утворюються для виконання заходів Зведеного плану-графіку, що мають міжвідомчий характер і  вимагають залучення представників різних органів державної влади, установ, організацій та суб’єктів господарювання. Робоча група утворюється рішенням Координаційного центру за ініціативою відповідального виконавця такого заходу відповідно до Зведеного плану-графіку. 

8.2. Склад робочої групи формується за пропозицією відповідального виконавця та членів Координаційного центру. У засіданні робочої групи можуть приймати участь інші запрошені особи (без права голосу).

8.3. Кандидатура керівника робочої групи Координаційного центру подається відповідальним виконавцем заходу, за ініціативою якого утворено робочу групу, та затверджується на засіданні Координаційного центру.

9. Завдання робочих груп Координаційного центру

9.1. Робочі групи Координаційного центру:

-       готують пропозиції щодо заходів (організаційних, нормативних) з питань, вирішення яких покладено на відповідну робочу групу;

-       опрацьовують, надають пропозиції/зауваження до проектів документів, розроблених відповідальними виконавцями з питань, вирішення яких покладено на відповідну робочу групу;

-       за необхідності, формують плани роботи робочої групи на підставі затвердженого Координаційним центром Зведеного плану-графіку;

-       формують з питань, вирішення яких покладено на відповідну робочу групу, пропозиції для Координаційного центру щодо прийняття рекомендацій до проектів документів, розроблених відповідальними виконавцями;

-       ініціюють розгляд та надають пропозиції щодо можливих шляхів вирішення проблемних питань на засіданнях Координаційного центру.

 

10. Організація роботи робочих груп Координаційного центру:

10.1. Питання, вирішення яких покладено на відповідну робочу групу, розглядаються на засіданнях робочої групи.

Спірні питання виносяться на засідання Координаційного центру для прийняття відповідного рішення.

10.2. Рішення, прийнятті робочими групами Координаційного центру при розгляді питань, передбачених Зведеним планом-графіком, оформлюється протоколом.

10.3. Протокол засідання робочої групи підписується керівником робочої групи та секретарем робочої групи, та надсилається Секретаріату Координаційного центру та членам робочої групи.

10.4 Керівник робочої групи доповідає про результати розгляду питань, передбачених Зведеним планом-графіком (у тому числі, щодо спірних питань) на засіданні Координаційного центру у визначені планом роботи Координаційного центру терміни.

V. Секретаріат Координаційного центру

11. Загальні положення роботи Секретаріату Координаційного центру

11.1. Організаційне, протокольне та інформаційне забезпечення діяльності Координаційного центру здійснює Секретаріат Координаційного центру, до складу якого входять представники НКРЕКП та підприємства, що здійснює оптове постачання електричної енергії.

11.2. Секретаріат Координаційного центру очолює керівник, який призначається з числа співробітників (на рівні керівника або заступника керівника структурного підрозділу) центрального апарату НКРЕКП. Керівник Секретаріату має заступника, який призначається з числа співробітників підприємства, що здійснює оптове постачання електричної енергії (на рівні керівника або заступника керівника структурного підрозділу). 

11.3. Для виконання своїх функцій Секретаріат Координаційного центру має право запитувати та одержувати від органів державної влади, установ, організацій, суб'єктів ринку електричної енергії інформацію, документи і матеріали, що стосуються запровадження нового ринку електричної енергії.

11.4. Інформація та матеріали, що збираються Секретаріатом Координаційного центру при виконанні ним своїх функцій, використовується Секретаріатом Координаційного центру виключно для потреб Координаційного центру  і не поширюються без згоди на це керівництва Координаційного центру.

11.5. Секретаріат Координаційного центру використовує бланк Координаційного центру встановленого зразка (додаток 2).

11.6. Листи/запити від Секретаріату Координаційного центру надсилаються за підписом керівника Секретаріату Координаційного центру, а у разі його відсутності – заступником керівника Секретаріату Координаційного центру.

 

12. Функції Секретаріату Координаційного центру, які виконуються НКРЕКП

 

12.1. НКРЕКП виконує наступні функції Секретаріату Координаційного центру:

1) здійснює поточний моніторинг та проводить аналіз стану виконання заходів із запровадження нового ринку електричної енергії і реалізації пропозицій та рекомендацій Координаційного центру:

-       готує проект Зведеного плану-графіку;

-       здійснює збір інформації від відповідальних виконавців заходів із запровадження нового ринку електричної енергії, робочих груп, інших заінтересованих осіб щодо стану виконання  заходів, передбачених Зведеним планом-графіком, її узагальнення та аналіз;

-       за результатами моніторингу готує аналітичні довідки щодо стану виконання заходів із запровадження нового ринку електричної енергії для Координаційного центру;

-       готує інформацію щодо стану виконання  заходів із запровадження нового ринку електричної енергії на засідання Координаційного центру;

-       доповідає на засіданнях Координаційного центру про стан виконання заходів, щодо проблемних питань, надає пропозиції щодо подальших дій;

-       збирає та узагальнює пропозиції відповідальних виконавців, робочих груп, інших заінтересованих сторін щодо актуалізації планів-графіків, стану їх виконання тощо, готує відповідні пропозиції для розгляду Координаційним центром;

-       забезпечує комунікації з Секретаріатом Енергетичного Співтовариства.

 

    2) координує роботу робочих груп Координаційного центру:

-       узгоджує графіки засідань робочих груп Координаційного центру, формує за пропозиціями робочих груп загальний графік засідань робочих груп Координаційного центру;

-       забезпечує обмін інформацією, у тому числі проектами документів між відповідальними виконавцями та членами робочих груп Координаційного центру;

-       за погодженням із керівником робочої групи скликає засідання робочої групи;

-       розсилає запрошення, порядок денний та матеріали на засідання робочої групи;

-       надсилає протоколи засідань робочих груп за належністю відповідно до цього Регламенту.

 

13. Функції Секретаріату Координаційного центру, які виконуються підприємством, що здійснює оптове постачання електричної енергії

13.1. Підприємство, що здійснює оптове постачання електричної енергії, виконує наступні функції Секретаріату Координаційного центру:

1) скликає засідання Координаційного центру:

-       готує пропозиції щодо планового річного календаря засідань Координаційного центру;

-       узгоджує дату та місце проведення засідання, а також проект порядку денного з Головою Координаційного центру;

-       направляє членам Координаційного центру (у тому числі їх контактним особам) та іншим заінтересованим сторонам запрошення на засідання Координаційного центру.

 

2)      готує матеріали для розгляду на засіданнях Координаційного центру:

-   забезпечує реєстрацію вхідної/вихідної кореспонденції, надісланої на адресу Координаційного центру;

-       формує до засідання Координаційного центру матеріали, отримані від органів державної влади, установ,організацій та суб’єктів господарювання з питань запровадження нового ринку електричної енергії для членів Координаційного центру, контактних осіб з питань комунікації з Секретаріатом Координаційного центру, керівників та членів робочих груп Координаційного центру тощо згідно з проектом  порядку денного, надає їх членам Координаційного центру та іншим залученим до розгляду сторонам;

- забезпечує потреби Координаційного центру у перекладі (усному та письмовому) матеріалів (нормативно-правових актів та їх проектів, звітів, тощо) іноземною мовою, а також, за потреби, з іноземної мови на українську.

3)      виконує протокольні функції:

- призначає працівника, який виконуватиме функції секретаря засідання Координаційного центру;

- забезпечує ведення та оформлення протоколів засідань Координаційного центру та робочих груп Координаційного центру;

-       зберігає оригінали протоколів засідань Координаційного центру;

-       надсилає протоколи засідань Координаційного центру за належністю відповідно до цього Регламенту.

4)                 здійснює організаційне забезпечення роботи робочих груп Координаційного центру:

-       здійснює організаційне забезпечення роботи робочих груп в частині місця проведення, ресурсного забезпечення тощо;

-       здійснює інформаційне забезпечення роботи Координаційного центру через спеціальний веб-портал Координаційного центру;

-       здійснює адміністрування веб-порталу Координаційного центру;

-       розміщує відповідні матеріали Координаційного центру на веб-порталі Координаційного центру;

-       надає паролі для доступу до веб-порталу Координаційного центру;

- забезпечує підготовку приміщень до засідань Координаційного центру та його робочих груп;

-       забезпечує аудіозапис засідань Координаційного центру та його робочих груп.

 

VI. Підтримка роботи Координаційного центру

14. Організаційна підтримка роботи Координаційного центру

14.1. Для належної та ефективної роботи Координаційного центру члени Координаційного центру:

-                     призначають контактних осіб з комунікації з Секретаріатом Координаційного центру щодо підготовки засідань Координаційного центру, інформації щодо стану виконання заходів із запровадження нового ринку електричної енергії тощо;

-                     за необхідності утворюють робочі групи із запровадження нового ринку електричної енергії у своїх установах/організаціях;

-                     призначають повноважних представників у робочі групи Координаційного центру, забезпечують їх участь у роботі цих робочих груп;

-                     забезпечують, в межах компетенції, своєчасне виконання організацією, яку вони представляють, заходів, визначених Зведеним планом-графіком та рішеннями Координаційного центру.

-                     у разі неможливості взяти участь у засіданні Координаційного центру з поважних причин призначають уповноважену особу для участі у засіданні на підставі виданої довіреності встановленого зразка.

 

 

15. Інформаційне забезпечення роботи Координаційного центру

 15.1. Інформаційне забезпечення роботи Координаційного центру здійснюється через спеціальний веб-портал «Координаційний центр».

 Веб-портал «Координаційний центр» дає можливість надавати, отримувати, зберігати та здійснювати обмін інформацією членам Координаційного центру,  членам робочих груп Координаційного центру, Секретаріату Координаційного центру та громадськості в процесі роботи із запровадження нового ринку електричної енергії.

15.2. Інформація, розміщена на веб-порталі Координаційного центру,  має різні ступені доступу.

15.3. Адміністрування веб-порталу Координаційного центру здійснюється Секретаріатом Координаційного центру.

15.4. Адміністратор веб-порталу Координаційного центру забезпечує персоніфікований доступ для користувачів до матеріалів, розміщених на веб-порталі Координаційного центру.